Realizowane programy

Przedszkole „Elf” jest placówką niepubliczną, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty. W naszym przedszkolu realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodną z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 XII 2008 r, zawartą w Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r Nr 4, poz17. Zgodny z w/w podstawą program, który wybraliśmy do pracy z dziećmi jest jednym z najlepszych programów wychowania przedszkolnego- wyróżniony w konkursie CODN (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).

Program nosi nazwę „Od przedszkolaka do pierwszaka” a jego autorką jest Pani Joanna Broda. Rozszerza on ministerialną podstawę programową, porządkuje i wyznacza cele do osiągnięcia przez dziecko w całym okresie edukacji przedszkolnej.

W pracy z dziećmi 6- letnimi korzystamy z programu „Zanim zostaniesz pierwszakiem”, który przeznaczony jest dla tych dzieci, które w zerówce pozostały drugi rok..Tradycją naszej placówki jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wprowadzanie do codziennej praktyki elementów Glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego- edukacji językowej, której celem jest przygotowanie do nauki czytania i pisania a także odimiennej nauki czytania metody opracowanej przez Irenę Majchrzak.

W pracy z dziećmi młodszymi, także tymi ze żłobka stosujemy elementy Ruchu Rozwijającego V. Sherborne oraz elementy pedagogiki Marii Montessori wg zasady „pomóż mi to zrobić samemu”. W pracy z dzieckiem uzdolnionym wykorzystujemy elementy „Dziecięcej Matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz metody Makato Shichida rozwijającej u dziecka pamięć fotograficzną, umiejętność szybkiego czytania i błyskawicznego liczenia.Instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe pracują w oparciu o własne programy autorskie: do nauki języka angielskiego, do zajęć muzyczno- rytmicznych czy sportowo- rekreacyjnych.

Pracujemy zgodnie z zasadą ”Potrafię tak wiele, ale mogę i chcę więcej”.

Wszystkie cele, które określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizujemy poprzez zabawę, ciekawe zajęcia twórcze oraz w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem.